سـاز مویـه کـرده

 

 

زمـزمـه ی یـه سـاز مـویـه کـرده

مـرهـم زخـمـای یـه پـیـرمـرده

می اُفـتـه عکسش تـوی بـرکه ی مـاه

وقـتـی میـخـونـه از مـقـام  الـلـه

می لـرزه بـا دسـتای پـیـنه بسـته ش

صـدای خـش دار دوتـار خسـتـه ش

دو رشـتـه ابریـشـم و هفـت تـا پـرده

پـنـجـره ی حـنـجـره ی یـه مـرده

مـردی کـه تـک سـتـاره ی کـویـره

سـاز و مـثِ بـچـه بـغـل  می گیـره

نـاز و نـوازش می ـکـنـه سـاز شـو

دسـت می کشـه مخـمـل آواز شـو

لالایی هـاش نـغـمـه ی مـونـدگـاره

هـزار تـا قـصـه ی نـخـونـده داره

امـا هـمـیـن نـوای عـاشـقـونـه

شـایـد تـا فـردا پیـش مـا نـمونـه

مـویـه نـکـن پُـر می کنیم تَـرَک رو

یـاد می گیـریـم زبـون مـشـترک رو

 


نویسنده : شاهد سادات ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩٠/٧/٢۸